افسران آزاد و افسران کمونیست مصری: همکاری و برخوردها. توفیق آکلیماندو٬ برگردان: میلاد مرادی٬ ویراستار: باران راد

افسران آزاد و افسران کمونیست مصری: همکاری¬ها و برخوردها توفیق آکلیماندو برگردان: میلاد مرادی ویراستار: باران راد هدف این مقاله بررسی نقش افسران مارکسیست بین … >>> … ادامه مطلب

سوداگران جدید

شرکت‌های چندملیتی جدید و کالاشده گی بخش عمومی  نویسنده: ارسلا هاو برگردان: میلاد مرادی ویراستار: ایوب رحمانی ارسلا هاو سردبیر نشریه‌ی “تشکل کار، کار وجهانی … >>> … ادامه مطلب